Ynglŷn â David

davidMae Port Talbot yn rhan o wneuthuriad David ac mae’n byw yn yr etholaeth hyd heddiw. Mae’n briod â Marie, radiograffydd arolygol yn ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ac mae ganddynt ddwy ferch a addysgwyd mewn ysgolion Cymraeg lleol.

Addysgwyd David mewn ysgolion babanod, cynradd a chyfun lleol cyn mynd ymlaen i Brifysgol Caerdydd lle enillodd radd anrhydedd mewn Peirianneg a chymhwyster addysgu ôl-raddedig. Ar ôl cwblhau ei astudiaethau yn y Brifysgol, prynodd dŷ yn ei dref enedigol a dechrau ar lwybr gyrfa llwyddiannus ym maes addysg. I ddechrau, bu’n gweithio fel athro yn Ysgol Gyfun Cynffig ym Mynyddcynffig, yna bu’n ddarlithydd yng Ngholeg Afan cyn symud i faes addysg uwch. Cyn cael ei ethol yn AC dros Aberafan, roedd yn Ddeon Cynorthwyl Cyfadran ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe. Yn ystod ei amser yn gweithio ym maes addysg uwch, enillodd gymhwyster ôl-raddedig pellach, MSc, ac mae’n astudio ar gyfer ei ddoethuriaeth ar hyn o bryd.

Ymunodd David â’r Blaid Lafur ym 1982 ac mae wedi bod yn aelod brwd ers hynny. Mae wedi cyflawni sawl rôl wahanol o fewn y Blaid Lafur ac ef oedd Ysgrifennydd Etholaeth y Blaid dros Aberafan rhwng 2005 a 2011, gan roi’r gorau i’r rôl honno i ganolbwyntio ar etholiad y Cynulliad yn 2011. Mae’n aelod o Unite ac ar hyn o bryd mae’n gweithredu fel cynullydd Grŵp Unite o ACau. Gydol ei yrfa, mae wedi ymgyrchu’n frwd dros gysylltiadau gwaith da gydag undebau llafur ac mae’n codi materion undebau llafur yn rheolaidd yn y Senedd.

Ar hyn o bryd, mae David yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Cynulliad, sy’n ystyried materion iechyd a gofal cymdeithasol presennol, craffu ar ddeddfwriaeth y llywodraeth a llunio adroddiadau amserol ar sail ymholiadau’r pwyllgor. Mae yn aelod o’r Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc hefyd, gan ystyried materion ar draws sawl portffolio, yn enwedig iechyd ac addysg, a gwneud cyfraniad pwysig at hyrwyddo lles plant a phobl ifanc.

Yn ei rôl fel Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymunedau Diwydiannol, mae’n cymryd rhan frwd mewn ymgyrchoedd i wella amodau economaidd a chymdeithasol yng nghymunedau Cymru. Ar yr un pryd, mae David yn gweithredu fel Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Wyddoniaeth ac yn eirioli’n frwd dros y cyfraniad y gall Gwyddoniaeth a Thechnoleg ei wneud at bolisi economaidd.

Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys Cymunedau yn Gyntaf, tlodi plant, ymgysylltu â phobl ifanc, adfywio ac addysg.